CZYM JEST NADBU?A?SKI SZLAK EKOTURYSTYCZNY?

Nadbu?a?ski Szlak Ekoturystyczny – to kontynuacja ju? dzia?aj?cej Sieci ekoturystycznej Mi?dzy Bugiem a Narwi?. Grupa ta wspó?pracuje ze sob? tworzac wspólna ofert? i prowadz?c wspóln? akcj? informacyjn? pod znakiem ekoturystyki.
Szlak powsta? w 2012 r. jako wynik projektu prowadzonego przez Spo?eczny Instytut Ekologiczny (www.sie.org.pl), finansowanego ze ?rodków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dzi?ki temu projektowi mo?na by?o zaprosi? do wspó?pracy kolejne obiekty zainteresowane rozwojem ekoturystyki i turystyki zrównowa?onej na terenie wschodniego Mazowsza i po?udniowej cz??ci Podlasia. w wyniku kilkumiesi?cznych dzia?a? na tym terenie powsta?a grupa osób zainteresowanych wspó?prac? w ramach Nadbu?a?skiego Szlaku Ekoturystycznego oraz nawi?zaniem kontaktów z Sieci? ekoturystyczna Miedzy Bugiem a Narwi?.

Korzy?ci dla go?ci i turystów na Nadbu?a?skim Szlaku Ekoturystycznym:

  • Wszyscy cz?onkowie szlaku wspólnie si? promuj?, wspó?pracuj? w ramach stworzonej oferty.  Nasz oferta jest umieszczona na jednej ulotce i na jednej stronie, co znacz?co u?atwia poszukiwania i wybór odpowiedniego miejsca na odpoczynek lub zwiedzanie.
  • Ka?dy z osobna i wszyscy razem dbamy o dobry standard naszych us?ug.
  • Oferta naszej sieci  respektuje podstawowe ?wiatowe zasady ekoturystyki. Oznacza to, ?e:

• Oparta jest na naturze, kulturze i lokalnej wyj?tkowo?ci. Promujemy, chronimy i szanujemy nasze ?rodowisko przyrodnicze i kulturowe;
• Dbamy o przyrod? i lokalne spo?eczno?ci, wspieramy lokaln? gospodark?;
• Staramy si? tworzy? pozytywne, poszerzaj?ce wiedz? i podnosz?ce ?wiadomo?? do?wiadczenia – nie tylko dla naszych go?ci, ale równie? i dla nas, gospodarzy tych terenów.

 

TEREN NASZEGO SZLAKU

Nasza sie? zlokalizowana jest na terenie 10 gmin po?o?onych nad Bugiem:

• Ceranów  www.ceranow.pl • Mielnik www.mielnik.com.pl
• Ciechanowiec www.ciechanowiec.pl
• Sarnaki www.sarnaki.pl
• Drohiczyn www.drohiczyn.pl • Siemiatycze www.siemiatycze.pl
• Korczew www.korczew.pl • Sterdy? www.sterdyn.pl
• Ma?kinia Górna www.malkiniagorna.pl • Platerów www.platerow.plNatura

S? to tereny przede wszystkim le?ne i rolnicze po?o?one wzd?u? nieujarzmionej rzeki Bug, gdzie jest spokój, przyroda, a wi?ksze skupiska ludno?ci, to zaledwie kilka miast powiatowych
Charakterystyk? jest ma?oobszarowa tradycyjna gospodarka rolna oraz bogate dziedzictwo przyrodnicze,  na tym terenie zlokalizowany jest obszar chroniony  NATURA 2000:

• Puszcza Bia?a (obszar ochrony ptaków)
• Dolina Dolnego Bugu (obszar ochrony ptaków)
• Ostoja Nadbu?a?ska (obszar ochrony siedlisk)

?wiadczy to o wyj?tkowych walorach przyrodniczych w skali Europy, szczególnie zwi?zanych ze ?wiatem ptaków, ale równie? bogactwem fauny i flory. Wyst?puj? tu rzadkie i chronione gatunki, stanowi?ce uczt? dla ornitologów i mi?o?ników przyrody. Z ?atwo?ci? zaobserwujecie ponad 400 chronionych gatunków ro?lin, ssaków, ptaków, p?azów, gadów i ryb. W?ród nich np. bocian czarny, derkacz, kulik, sieweczka obro?na, gado?er, bóbr, wydra, wilk, ?ó?w b?otny, ryba strzebla przekopowa… nie sposób wszystkich wymieni?; tak wi?c zapraszamy w teren i polecamy szczegó?owe opisy mi?dzy innymi na stronach: www.przyroda.polska.pl, www.birdwatching.pl; www.natura2000.gdos.gov.pl
Ponadto du?a cz??? obszaru nale?y do Nadbu?a?skiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Podlaski Prze?om Bugu

Kultura

Tereny te to tak?e styk kultur, gdzie Wschód spotyka si? z Zachodem. Zachowa?o si? u wiele ciekawych tradycji – lokalne ?wi?ta, odpusty, do?ynki, jarmarki, wyroby rzemios?a, dawne przepisy kulinarne, które mo?na pozna? i posmakowa?. Wiele miejsc by?o ?wiadkami historii, tej dawnej jak i tej nam bli?szej. W ka?dej gminie s? pami?tki mówi?ce o minionych czasach, a miejscowe opowie?ci i legendy te? s? warte wys?uchania. Ka?dy w?a?ciciel obiektu ch?tnie podzieli si? swoja wiedz?.


JAK DO??CZY? DO SZLAKU – DLA ZAINTERESOWANYCH PRZEDSI?BIORCÓW EKOTURYSTYCZNYCH

Je?eli  prowadzisz lub planujesz rozpocz?cie dzia?alno?ci o charakterze ekoturystycznym na terenie wschodniego Mazowsza lub Podlasia, a tak?e w s?siedniej gminie (dotyczy to nie tylko obiektów noclegowych – równie? us?ug gastronomicznych, sprzeda?y bezpo?redniej, rzemios?a, domów kultury, sportu i innych), mo?esz do??czy? do Szlaku. Warunkiem jest zgodno?? prowadzonej dzia?alno?ci z zasadami ekoturystyki.
Korzy?ci z bycia cz?onkiem sieci to mi?dzy innymi: wspólny marketing i wzajemna promocja (wspólne publikacje, imprezy, udzia? w targach i festynach), poszerzenie swojej  bazy klientów i oferty, korzystanie ze wspólnej strony internetowej, logo "Nadbu?a?skiego Szlaku Ekoturystycznego, zyskanie nowych partnerów biznesowych.  Zainteresowanych prosimy o kontakt z Zarz?dc? sieci ekoturystycznej Mi?dzy Bugiem a Narwi? na rok 2013: Justyna Kaflik, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it tel. 503 144 834.

 

do góry
 
Zadanie sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Sponsor
Copyright © bugnarew 2012