O?rodek Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku


ODZM jest oddzia?em Gminnego O?rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
Dyrektor GOKSiR – Micha? Bogacki
Pracownik ODZM – Maciej Pawlak (instruktor ds. dziedzictwa kultury)

O?rodek Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku, ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik
Gminny O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, ul. Zaszkolna 1, 17-307 Mielnik
ODZM (85) 65 77 100
GOKSiR (85) 65 77 167
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
http://www.goksir.mielnik.com.pl/o-nas-2/oddzialy/osrodek-dziejow-ziemi-mielnickiej/

Celem dzia?alno?ci ODZM jest gromadzenie pami?tek, ?róde? historycznych na temat Ziemi Mielnickiej, a przede wszystkim zamieszkuj?cych j? osób. Istotnym zadaniem, jest popularyzacja wiedzy na temat tej przesz?o?ci nie tylko w?ród mieszka?ców naszej Gminy ale równie? jej go?ci. O?rodek prowadzi równie? szerok? dzia?alno?? z zakresu popularyzacji kultury i sztuki.

osrodekd_001
osrodekd_002
osrodekd_003
osrodekd_004
osrodekd_005
osrodekd_006
osrodekd_007
osrodekd_008
osrodekd_009
osrodekd_010
01/10 
start stop bwd fwd

OFERTA

Obecnie ODZM ma w swoich zbiorach m.in. kolekcj? ponad 60 prac wybitnego twórcy sztuki wspó?czesnej - pana Henryka Musia?owicza oraz stale rosn?c? kolekcj? pami?tek zwi?zanych z przesz?o?ci? Ziemi Mielnickiej. Pracownicy ODZM opiekuj? si? tak?e strojami i rekwizytami filmowymi przekazanymi Gminie Mielnik przez studio filmowe ZODIAK – Jerzy Hoffman Film Production.

Jako, ?e ODZM jest oddzia?em GOKSiR ofert? mo?na wzbogaci? o inne dzia?ania realizowane przez GOKSiR.

Noclegi

GOKSiR posiada 23 miejsca noclegowe w O?rodku Wypoczynkowym „u Floriana”. O?rodek dysponuje pi?tnastoma pokojami jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowymi. Cz??? pokoi wyposa?ona jest w ?ó?ka ma??e?skie. Ka?dy pokój ma oddzieln? ?azienk? z pe?nym w?z?em sanitarnym, telewizor oraz dost?p do Internetu. Cz??? pokoi ma dost?p do tarasów widokowych, z których rozci?ga si? widok na rzek? Bug.
W O?rodku znajduje si? w pe?ni wyposa?ona kuchnia.


GOKSiR posiada równie? Samorz?dowy O?rodek Wypoczynkowy, na którego terenie znajduje si? siedem domków trzyosobowych. Ka?dy z nich dysponuje w?asnym, w pe?ni wyposa?onym (lodówka, kuchenka gazowa) aneksem kuchennym, umo?liwiaj?cym przygotowywanie posi?ków we w?asnym zakresie. Na terenie O?rodka, znajduje si? oddzielny budynek z sanitariatami, wspólnymi dla wszystkich domków.


W obr?bie O?rodka istnieje równie? mo?liwo?? rozbicia namiotów, oraz miejsce dla turystów caravaningowych. Dodatkowo w O?rodku jest miejsce na ognisko oraz obszerna wiata.

Sezon

ODZM czynny jest przez ca?y rok.

 • w okresie pa?dziernik-kwiecie? od wtorku do pi?tku od 10.00 do 17.00, w soboty i niedziel? od 11.00 do 18.00;
 • w okresie maj-wrzesie? od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 10.00 do 17.00, za? w soboty i w niedziele 11.00 do 18.00.

Dodatkowe informacje

GOKSiR ma do?wiadczenie w zakresie organizacji ró?norodnych wydarze? kulturalnych, artystycznych, sportowych i rekreacyjnych, realizowanych nie tylko na terenie naszej Gminy. Jest nowoczesn? i pr??nie dzia?aj?c? placówk?, której dzia?alno?? adresowana jest zarówno do mieszka?ców naszej Gminy jak i do wszystkich odwiedzaj?cych nas turystów. Niezwykle istotn? rol? we wszystkich dzia?aniach spe?nia O?rodek Dziejów Ziemi Mielnickiej.


Siedziba ODZM mie?ci si? w odremontowanym budynku dawnego Kina „Górnik”, które powsta?o w latach 70-tych dzi?ki dyrekcji dzia?aj?cej w Mielniku (do dzi?) kopalni kredy. St?d te? nazwa „Górnik”.


O?rodek Dziejów Ziemi Mielnickiej jest oddzia?em Gminnego O?rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku. Z tego wzgl?du jego oferta mo?e by? poszerzana o ca?o?? oferty GOKSiR.

Zaj?cia

W ramach oferty ODZM:
 1. Historia z Sienkiewiczowsk? „Trylogi?”:
  niekonwencjonalne, „?ywe” lekcje historii z wykorzystaniem autentycznych rekwizytów z ekranizacji „Ogniem i mieczem” w re?. Jerzego Hoffmana (realizowane w ODZM).
 2. „Rok 1920”:
  niekonwencjonalne, „?ywe” lekcje historii z wykorzystaniem autentycznych rekwizytów z ekranizacji „1920. Bitwa Warszawska” w re?. Jerzego Hoffmana (realizowane w ODZM).
 3. Wystawa sta?a: wystawa dzie? Henryka Musia?owicza
  Wystawy czasowe: „Trylogia w Mielniku. Wystawa rekwizytów z ekranizacji dzie? Henryka Sienkiewicza”
  Oraz wiele innych
 4. Oprowadzanie po Mielniku

Inne us?ugi

Oferta GOKSiR dla grup zorganizowanych:

 1. „Spotkania na granicy”:
  wizyta na Placówce Stra?y Granicznej w Mielniku (zapoznanie z histori? SG, przepisy i sposoby pe?nienia s?u?by w SG, prezentacja wyposa?enia), wycieczka na granic?;
 2. Edukacja przyrodnicza:
  inwentaryzacja ro?lin, podstawy geologii, wizyta u le?ników, zaj?cia teoretyczne i praktyczne.
 3. Obozy sportowe (w oparciu o zaplecze sportowe – m.in. dwa pe?nowymiarowe boiska pi?karskie i kompleks „Orlik 2012” oraz noclegowe GOKSiR)
 4. Bogata oferta rekreacyjna (sp?yw kajakowy, wypo?yczalnia rowerów, paintball itp.)

Mo?liwo?? dobrania programu indywidualnie do potrzeb i oczekiwa? turystów.

Ceny

Cennik us?ug w ODZM:

 • bilet normalny - 5 PLN;
 • bilet ulgowy – 3 PLN;
 • bilet grupowy normalny – 3 PLN (dla grup zorganizowanych powy?ej 10 osób);
 • bilet grupowy ulgowy – 2 PLN (dla grup zorganizowanych powy?ej 10 osób);
 • bilet rodzinny – 10 PLN (do 4 osób).

Op?ata za fotografowanie wynosi 5 PLN
Op?ata za przewodnika 20 PLN
Podane ceny s? cenami brutto
do góry


 

Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Wiklinowym Koszem”
 
Zadanie sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Sponsor
Copyright © bugnarew 2012