Gospodarstwo agroturystyczne „U Waldka”

Lucyna i Waldemar Bielak
Ostrom?czyn Kolonia 39,  08-210 Platerów
+48 505 104 786 , +48 83 357 96 72
ostrom? This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.agro.uwaldka.pl

www.uwaldka.pl

Zapraszamy Was do gospodarstwa, które powsta?o z my?l? o tym, aby sprawia? przyjemno?? i zaspokaja? potrzeby przybywaj?cych go?ci. Ca?y czas si? rozwijamy i nie mamy zamiaru spocz??. Nasze motto – chcesz wypocz?? – przyjed? do nas na wie?.

bielak_001
bielak_002
bielak_003
bielak_004
bielak_005
bielak_006
bielak_007
bielak_008
bielak_009
bielak_010
01/10 
start stop bwd fwd
OFERTA

Noclegi

Do dyspozycji go?ci posiadamy trzy trzyosobowe pokoje z pe?nym zapleczem
(ca?a góra domu), w tym taras, jadalnia, kuchnia, pokój wypoczynkowy itp. Wy??cznie do dyspozycji go?ci z osobnym niekr?puj?cym wej?ciem,
Internet wi-fi, telewizory, radia itp.

Zaj?cia

Oferta zaj?? proponowanych to np. wspólne tworzenie w?asnych produktów r?kodzielniczych jak decupage , malowanie na porcelanie oraz sk?adanie i malowanie ró?nych zwierz?tek zw?aszcza koni we wszelkich postaciach. Jestem mi?o?nikiem przyrody i kultury dlatego ch?tnie opowiem i poka?? niezwykle atrakcyjn? okolic? w postaci kilkugodzinnych wycieczek. Natomiast wieczorami proponujemy zabawy w ?ywym zielonym labiryncie i biesiady przy ognisku i grillu. Przez ca?y czas mo?na podziwia? liczne eksponaty i dzie?a sztuki zgromadzone w galerii, jaka istnieje na miejscu w gospodarstwie.
Ponadto oferujemy narty biegowe, sanki, rowery, przeja?d?ki kucykami i wiele innych atrakcji na miejscu w symbolicznych op?atach .
Mamy mo?liwo?? zorganizowania wieczoru z zespo?em folklorystycznym i grajkiem, przejazdów wozami lub bryczk? lub kuligu, a latem rejsów statkiem po rzece Bug.

Inne us?ugi

Mo?na  zakupi? pami?tk? z gospodarstwa w postaci obrazka, malowanej fili?anki itp. Mo?na tak?e samodzielnie wykona? w?asn? pami?tk?.

Sezon

Zapraszamy przez ca?y rok. Prosimy wcze?niej o kontakt telefoniczny lub mailowy, poniewa? lepiej jest zamawia?  miejsca wcze?niej.

Wy?ywienie / produkty ?ywno?ciowe

Oferujemy  go?ciom ca?odzienne wy?ywienie – ?niadania, obiady i kolacje, jednak pozostawiamy go?ciom swobod? decyzji – mog? to by? tylko wybrane posi?ki lub inne, wed?ug ?yczenia np. obiadokolacje, grill itp. Posi?ki oferujemy dla swoich go?ci, ale w przypadku wcze?niejszego zamówienia mo?emy obs?u?y? zorganizowan? grup? oko?o 20 – 30 osób. Dla ch?tnych istnieje mo?liwo?? zakupu produktów otrzymywanych z w?asnego gospodarstwa oraz gotowych przetworów zw?aszcza z owoców i warzyw. Specjalno?ci kulinarnych mamy wiele, ale chyba najwi?kszym powodzeniem ciesz? si? nale?niki w ró?nych postaciach oraz zupy z lokalnych warzyw.

Ceny

Nocleg od 30 z? do 50 z?, ca?odzienne wy?ywienie 40 z?. Cena zale?y od d?ugo?ci pobytu oraz od ilo?ci osób.

Dodatkowe informacje

Gospodarstwo jest niezbyt du?e – oko?o 5 ha mamy swoje zwierz?tka, kucyki, kózki i kury. W ramach swoich posiad?o?ci mamy XII wieczne grodzisko o bogatej historii i do dzi? nie wyja?nionej, ponadto staw z wysp? oraz wiele innych niespodzianek. Okolice wschodniego Mazowsza i Podlasia  s? pi?kne i koniecznie trzeba  je pozna?.
do góry


 

Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Wiklinowym Koszem”
 
Zadanie sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Sponsor
Copyright © bugnarew 2012