English (United Kingdom)Polish (Poland)

 

Polski Certyfikat Ekoturystyczny

OBIEKTY CERTYFIKOWANE

Cz??? obiektów sieci uzyska?o w 2010 r., jako pierwsze w naszym kraju, Polski Certyfikat Ekoturystyczny :


Ekologiczne gospodarstwo „Bieli?ska Góra” i wypo?yczalnia kajaków

"Agroturystyka u Kaflika" i wypo?yczalnia kajaków i rowerów


Gospodarstwo agroturystyczne „Stary M?yn”


Gospodarstwo agroturystyczne „Dom nad Wierzbami”

Ku?nia Kurpiowska – Izba Regionalna

Gospodarstwo edukacyjno - turystyczne Stajnia Kaliska


Gospodarstwo ekoturystyczne Na Karczaku

Obiekty te spe?niaj? list? ponad 100 rygorystycznych kryteriów ekologii i ekoturustyki.
Oznacza to mi?dzy innymi, ?e:

 • Oferta jest przejrzysta i czytelna, gospodarze i przewodnicy maj? odpowiedni? wiedz? przyrodnicz? oraz na temat kultury i historii obszaru.
 • Proponowane zaj?cia s? oparte na naturze i kulturze, ich poszanowaniu, ochronie i promocji, szczególn? uwag? zwraca si? na dzik? przyrod?, gatunki i tereny chronione. Propagowane i kultywowane s? lokalne tradycje.
 • W ofercie ?ywieniowej:

-przynajmniej po?owa surowców jest lokalnego pochodzenia, cz?sto od gospodarza,
-przynajmniej po?owa owoców i warzyw jest pochodzenia krajowego,
-dost?pne s? produkty ekologiczne i fair trade,
-znajduj? sie dania regionalne i dla wegetarian,
-nie ma jajek z chowu klatkowego.

 • W obiekcie i ofercie zaj?? stosowany jest szereg metod zmniejszaj?cych wp?yw dzia?a? na ?rodowisko:

-dba si? o oszcz?dno?ci wody i energii,
-system ogrzewania nie jest oparty na w?glu,
-przynajmniej 12% energii jest ze ?róde? odnawialnych,
-przynajmniej 80% ?rodków czysto?ci posiada oznakowanie przyjazne dla ?rodowiska,
-papier toaletowy jest z recyklingu lub niechlorowany,
-odpady s? segregowane, odpady organiczne s? kompostowane,
-nie u?ywa si? niebiodegradowalnych opakowa? jednorazowych,
-nie stosuje si? chemicznych ?rodków ochrony ro?lin w ogrodzie,
-ogranicza si? transport zmotoryzowany podczas wycieczek.

 • Gospodarstwa rolne prowadzone s? jako ekologiczne lub przynajmniej zrównowa?one.
 • Go?cie maj? mo?liwo?? poszerzenia swojej wiedzy i/lub udzia?u w projektach ochrony ?rodowiska.
 • Gospodarze wspieraj? lokaln? gospodark? wspó?pracuj?c z lokalnymi dostawcami i us?ugodawcami, sprzedaj?c lokalne pami?tki, uczestnicz?c w lokalnych organizacjach i wydarzeniach, promuj?c inne gospodarstwa ekologiczne i ekoturystyczne.
 • Zwraca si? uwag? na zachowanie krajobrazu, estetyki otoczenia i tradycyjn? architektur?. Nie stosuje si? PVC, krzykliwego oznakowania i kolorów, wysoko?? budynków jest poni?ej koron drzew.
 • Chroni si? bioró?norodno??. W ogródkach sadzona jest rodzima ro?linno??, w wielu gospodarstwach dawne odmiany drzew owocowych.

To nie wszystko... Pe?n? list? kryteriów certyfikacji znajdziecie Pa?stwo poni?ej w
dziale ”warunki”.

O SYSTEMIE CERTYFIKACJI EKOTURYSTYCZNEJ

Pocz?tki

Pierwszy w Polsce system certyfikacji ekoturystycznej zosta? ustanowiony w 2010 r. przez Spo?eczny Instytut Ekologiczny.
Inspiracj? dla utworzenia systemu certyfikacji by?y istniej?ce ju? w wielu krajach europejskich systemy (Norwegii, Rumunii, Szwecji, Estonii…) oraz standardy reprezentowane przez ?wiatow? Organizacj? Ekoturystyki- The International Ecotourism Society (www.ecotourism.org) , której Spo?eczny Instytut Ekologiczny jest cz?onkiem.
Wersj? pilota?ow? opracowano podczas pó?torarocznych warsztatów i konsultacji spo?ecznych na terenie 13 gmin „Mi?dzy Bugiem a Narwi?”, z udzia?em ekspertów polskich i zagranicznych (szczególnie Lone Lamark, prowadz?cej certyfikacj? w Norwegii).
System certyfikacji jest zarz?dzany wspólnie przez trzy stowarzyszenia:
- Spo?eczny Instytut Ekologiczny (www.sie.org.pl)
- Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne (www.nawsi.pl )
- Stowarzyszenie gospodarstw Agro i Ekoturystycznych ”Mazowieckie Wierzby”

System jest opracowany z my?l? o ma?ych i ?rednich przedsi?wzi?ciach, szczególnie dzia?aj?cych na terenach wiejskich i przyrodniczo cennych. Mog? to by? gospodarstwa i obiekty noclegowe, punkty gastronomiczne, ale równie? sklepy, rzemie?lnicy, arty?ci, przewodnicy, muzea, domy kultury, o?rodki sportowe i inne przedsi?wzi?cia ?wiadcz?ce us?ugi dla turystów. Obiekty noclegowe mog? mie? maksymalnie 25 pokoi.

Cele

Celem Polskiego Certyfikatu Ekoturystycznego jest wdra?anie i promowanie ?wiatowych zasad ekoturystyki i wysokich standardów ekologicznych w polskiej agroturystyce i turystyce wiejskiej.

Warunki

Certyfikat mog? uzyska? obiekty spe?niaj?ce list? wymogów dotycz?cych ekologii, zarz?dzania, wp?ywu na ?rodowisko, ochrony przyrody, promocji lokalnej kultury, wspierania lokalnej gospodarki. ?eby otrzyma? certyfikat, nale?y spe?ni? wszystkie kryteria.
Rada nadaj?ca certyfikat mo?e zgodzi? si? na niespe?nienie tylko jednego ze 103 kryteriów przez pierwsze dwa lata certyfikacji.
Spe?nienie warunków certyfikatu jest weryfikowane co rok.

Procedura nadawania certyfikatu - do pobrania PDF
Szczegó?owe kryteria certyfikacji – do pobrania PDF

Jak uzyska? certyfikat?

Nale?y zapozna? si? z kryteriami certyfikacji oraz zg?osi? e-mailem wst?pn? ch?? uzyskania
certyfikatu do przewodnicz?cej Rady ds. certyfikacji, Aleksandry Soni Priwieziencew: e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Je?eli obiekt ma szans? spe?ni? kryteria, wype?niany jest szczegó?owy wniosek o certyfikacj?
i odbywa si? jedna wizyta kontrolna z której wnioski przedstawiane s? Radzie ds. Certyfikacji.
W 2013 r. koszt uzyskania certyfikatu zwi?zany jest z kosztem dojazdu do obiektu osób dokonuj?cych audytu. Ca?a procedura trwa ok. 2 miesi?cy.
Cz?onkami Rady ds. Certyfikacji s? w latach 2012-2014:

 • Aleksandra Sonia Priwieziencew - przewodnicz?ca Rady, przedstawicielka Spo?ecznego Instytutu Ekologicznego
 • Danuta Jab?onka-Grabowska - wiceprzewodnicz?ca Rady, przedstawicielka Stowarzyszenia Gospodarstw Agro i Ekoturystycznych "Mazowieckie Wierzby"
 • Ma?gorzata D?browska - przedstawicielka Mazowiecko-Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego
 • Joanna Rykaczewska - cz?onek sieci ekoturystycznej, posiada Polski Certyfikat Ekoturystyczny
 • Justyna Kaflik – cz?onek sieci ekoturystycznej, posiada Polski Certyfikat Ekoturystyczny
 • Barbara Polak – cz?onek sieci ekoturystycznej, posiada Polski Certyfikat Ekoturystyczny
 • Ma?gorzata Górska - prowadzi gospodarstwo ekoturystyczne Na Karczaku, posiada Polski Certyfikat Ekoturystyczny

 

do góry

 
Strona wykonana w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Sponsorzy
Patronat honorowy
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Copyright © bugnarew 2010
Wykonanie netsites.pl