English (United Kingdom)Polish (Poland)

CZYM JEST SIE? EKOTURYSTYCZNA MI?DZY BUGIEM A NARWI??

Sie? – to grupa przedsi?biorców ?ci?le wspó?pracuj?cych ze sob? w zakresie oferowanych us?ug i standardów.
Nasza sie? powsta?a w 2010 r. jako wynik projektu prowadzonego przez Spo?eczny Instytut Ekologiczny (www.sie.org.pl), który zaprosi? do wspó?pracy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem ekoturystyki na obszarze „Mi?dzy Bugiem a Narwi?”. W wyniku wspólnej pracy zawi?za?a si? grupa w?a?cicieli agroturystyki, rolników, artystów, rzemie?lników, dzia?aczy spo?ecznych, przewodników promuj?cych pod wspóln? mark? oferowane us?ugi dla turystów .

Korzy?ci dla naszych go?ci:

  • Wszyscy cz?onkowie sieci znaj? si? i wspó?pracuj? ze sob?. U?atwia to przygotowanie odpowiedniej oferty – wiemy kogo poleci?, które miejsce odpowiednie jest dla rodzin z dzie?mi, które dla grupy doros?ych, a które na romantyczny weekend we dwoje! U?atwia to te? naszym go?ciom poruszanie si? po obszarze – wszystkie obiekty s? oznakowane w terenie  i opisane na stronie.
  • Dbamy  wspólnie o wysokie standardy us?ug i jako?? Waszego do?wiadczenia.  Nie proponujemy luksusu, ale przejrzyst? czyteln? ofert?, adekwatne ceny i mi?? atmosfer?. Autentyczno?? – tak, komercj? – nie. Nie obiecujemy wi?cej ni? jeste?my w stanie zaoferowa?. Naszym celem zawsze jest zadowolenie go?ci, trwa?y rozwój i jako?? naszego przedsi?wzi?cia a nie jednorazowy zysk.
  • Oferta naszej sieci  respektuje podstawowe ?wiatowe zasady ekoturystyki. Oznacza to, ?e:

• Oparta jest na naturze, kulturze i lokalnej wyj?tkowo?ci. Promujemy, chronimy i szanujemy nasze ?rodowisko przyrodnicze i kulturowe;
• Dbamy o przyrod? i lokalne spo?eczno?ci, wspieramy lokaln? gospodark?;
• Staramy si? tworzy? pozytywne, poszerzaj?ce wiedz? i podnosz?ce ?wiadomo?? do?wiadczenia – nie tylko dla naszych go?ci, ale równie? i dla nas, gospodarzy tych terenów.

Dodatkowo najlepsze obiekty w naszej sieci spe?niaj? wysokie wymogi dba?o?ci o ekologi? i ochron? ?rodowiska i otrzyma?y Polski Certyfikat Ekoturystyczny >>> zobacz wi?cej o certyfikacie . Naszym celem jest, aby w ci?gu kilku lat wszyscy cz?onkowie sieci otrzymali certyfikat.

TEREN NASZEJ SIECI

Nasza sie? zlokalizowana jest na terenie 13 gmin po?o?onych w zlewni Bugu i Narwi :

• Bra?szczyk www.branszczyk.pl • Rz??nik www.rzasnik.pl
• Brok www.brok.pl
• Sabnie www.sabnie.home.pl
• D?ugosiod?o www.dlugosiodlo.pl • Sadowne www.sadowne.pl
• ?ochów www.gminalochow.pl • Somianka www.somianka.pl
• Ma?kinia Górna www.malkiniagorna.pl • Zar?by Ko?cielne www.zareby-kosc.pl
• Nur www.gminanur.pl • Zatory www.zatory.pl
• Ostrów Mazowiecka www.gminaostrowmaz.home.pl

Natura

S? to tereny przede wszystkim le?ne i rolnicze po?o?one wzd?u? dolin dziko p?yn?cych rzek, chocia? znajduj? si? tutaj równie? niewielkie miasta (Brok, ?ochów, Ostrów Mazowiecka, w pobli?u Pu?tusk)
Charakterystyk? jest ma?oobszarowa tradycyjna gospodarka rolna oraz bogate dziedzictwo przyrodnicze,  które podkre?la lokalizacja a? 5 obszarów chronionych NATURA 2000:

• Puszcza Bia?a (obszar ochrony ptaków)
• Dolina Dolnego Bugu (obszar ochrony ptaków)
• Ostoja Nadbu?a?ska (obszar ochrony siedlisk)
• Bagno Pulwy (obszar ochrony ptaków)
• Dolina Liwca (obszar ochrony ptaków)

?wiadczy to o wyj?tkowych walorach przyrodniczych w skali Europy, szczególnie zwi?zanych ze ?wiatem ptaków, ale równie? bogactwem fauny i flory. Wyst?puj? tu rzadkie i chronione gatunki, stanowi?ce uczt? dla ornitologów i mi?o?ników przyrody. Z ?atwo?ci? zaobserwujecie ponad 400 chronionych gatunków ro?lin, ssaków, ptaków, p?azów, gadów i ryb. W?ród nich np. bocian czarny, derkacz, kulik, sieweczka obro?na, gado?er, bóbr, wydra, wilk, ?ó?w b?otny, ryba strzebla przekopowa… nie sposób wszystkich wymieni?; tak wi?c zapraszamy w teren i polecamy szczegó?owe opisy mi?dzy innymi na stronach: www.przyroda.polska.pl, www.birdwatching.pl; www.natura2000.gdos.gov.pl
Ponadto du?a cz??? obszaru nale?y do Nadbu?a?skiego Parku Krajobrazowego.

Kultura

Zachowa?o si? u nas wiele ciekawych tradycji – lokalne ?wi?ta, odpusty, do?ynki, jarmarki, wyroby rzemios?a, dawne przepisy kulinarne.  Otaczaj? nas równie?  ?lady burzliwej i cz?sto dramatycznej historii, wojen i powsta?. W ka?dej gminie znajdziecie miejsca kultu i pami?ci. Nasi gospodarze podziel? si? z Wami wiedz? o wydarzeniach, opowie?ciach i legendach, których na pró?no szuka? w podr?cznikach oraz wska?? najciekawsze zabytki.

przewodnik po terenie – do pobrania
Przewodnik opracowany przez Spo?eczny Instytut Ekologiczny, z opisem najwa?niejszych atrakcji w ka?dej gminie.

JAKO?? I STANDARD

Ci?gle dbamy o rozwój naszej oferty, standardów i jako?ci. Je?eli chcecie podzieli? si? z nami Wasz? opini? z pobytu na naszym terenie, zach?camy do wysy?ania komentarzy, sugestii  i uwag do Zarz?dcy sieci na rok 2015 Danuty Jab?onki-Grabowskiej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć. . Opinie go?ci szczegó?owo analizujemy na spotkaniach sieci i staramy si? dopracowa? wszelkie niedoci?gni?cia.  Mo?na skorzysta? z za??czonego formularza :

do pobrania >>> ankieta – ocena pobytu Mi?dzy Bugiem a Narwi? (Word)

JAK DO??CZY? DO SIECI – DLA ZAINTERESOWANYCH PRZEDSI?BIORCÓW EKOTURYSTYCZNYCH

Je?eli  prowadzisz lub planujesz rozpocz?cie dzia?alno?ci o charakterze ekoturystycznym na naszym terenie  lub w s?siedniej gminie (dotyczy to nie tylko obiektów noclegowych – równie? us?ug gastronomicznych, sprzeda?y bezpo?redniej, rzemios?a, domów kultury, sportu i innych), mo?esz do??czy? do naszej sieci. Warunkiem jest zgodno?? prowadzonej dzia?alno?ci z regulaminem sieci, uzyskanie rekomendacji przynajmniej 2 cz?onków sieci, podpisanie deklaracji, regulaminu oraz op?acenie sk?adki cz?onkowskiej (w roku 2015 wynosi 120z?).  
Korzy?ci z bycia cz?onkiem sieci to mi?dzy innymi: wspólny marketing i wzajemna promocja (wspólne publikacje, imprezy, udzia? w targach i festynach), poszerzenie swojej  bazy klientów i oferty, korzystanie ze wspólnej strony internetowej, logo i marki „Mi?dzy Bugiem a Narwi?”, zyskanie nowych partnerów biznesowych.  Zainteresowanych prosimy o kontakt z Zarz?dc? sieci na rok 2015: Danuta Jab?onka-Grabowska, e-mai: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć. tel. 502 536 787.

Do pobrania:
regulamin sieci ekoturystycznej „Mi?dzy Bugiem a Narwi?” (PDF)
deklaracja cz?onkowska (Word)

do góry
 
Strona wykonana w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Sponsorzy
Patronat honorowy
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Copyright © bugnarew 2010
Wykonanie netsites.pl