English (United Kingdom)Polish (Poland)

Jeste?my grup? lokalnych przedsi?biorców, gospodarzy i artystów, którzy zdecydowali si? na wspólne dzia?anie zgodne z zasadami ekoturystyki.
Ekoturystyka - to wzbogacaj?ce do?wiadczenia z natur? i kultur?, organizowane przez odpowiedzialnych przedsi?biorców dbaj?cych o przyrod?, swoich go?ci oraz lokaln? spo?eczno??, której s? cz??ci?.

Zapraszamy na tereny po?o?one w zlewni Bugu, Narwi i Liwca. Czeka tu na Was tradycyjny krajobraz mazowieckiej wsi oraz bogactwo przyrodnicze dolin rzecznych i lasów, obszarów chronionych Natura 2000.

Odwiedzaj?c nas, spotkacie ciekawych ludzi, pasjonatów, którzy kochaj? swoj? prac?, szanuj? ?rodowisko naturalne, propaguj? kultur? i staraj? si? dostarczy? go?ciom niezapomnianych wra?e?, nowych prze?y? i wzbogacaj?cej wiedzy. Wybieraj?c obiekty  sieci, nie tylko sp?dzicie wspania?e wakacje, ale macie pewno??, ?e wspieracie dzia?ania proekologiczne, lokaln? kultur? i gospodark?.

 
Strona wykonana w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Sponsorzy
Patronat honorowy
Zadanie zostaƂo dofinansowane ze ƛrodków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Copyright © bugnarew 2010
Wykonanie netsites.pl