English (United Kingdom)Polish (Poland)
Media


Za?oga Eko III - odc. 5 - Z biegiem rzeki
środa, 22 października 2014 00:00

Krótki film o bogactwie przyrodniczym Mi?dzy Bugiem a Narwi? oraz o cz?onkach naszej sieci wyemitowany przez TVP Polonia.

Download Video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

Je?li Pa?stwo pragn? obejrze? film w lepszej jako?ci zapraszamy na stron? vod.tvp.pl

 
czwartek, 10 lipca 2014 14:00

Tradycyjny krajobraz mazowieckiej wsi, bogactwo przyrodnicze dolin rzecznych i lasów, te i wi?cej atrakcji oferuje sie? ekoturystyczna "Mi?dzy Bugiem a Narwi?", na któr? sk?adaj? si? gospodarstwa agroturystyczne z terenów po?o?onych mi?dzy dwiema rzekami. Wspó?za?o?ycielami i czynnymi cz?onkami s? Justyna i Grzegorz Kaflikowie z Bra?szczyka.

WiÄ™cej…
 
niedziela, 21 lipca 2013 09:00

Tradycyjny chleb na zakwasie to chluba p. Justyny Kaflik z Bra?szczyka

WiÄ™cej…
 
wtorek, 14 sierpnia 2012 09:00

I Festiwal Miodu i Chleba w Kamie?czyku mo?na zaliczy? do udanych.
By?o ludno, du?o si? dzia?o, a i pogoda sprzyja?a.

WiÄ™cej…
 
wtorek, 01 lipca 2014 14:00

Justyna i Grzegorz Kaflikowie z Bra?szczyka s? m?odym ma??e?stwem, dla których agroturystyka to nie tylko sposób zarobkowania, ale przede wszystkim sposób na ?ycie. W zgodzie z otaczaj?c? ich natur?, razem z dzie?mi, wspó?tworz? klimat miejsca, które nieustannie przebudowuj? tak, by sta?o si? ono celem dla „miastowych”. Aby przyje?d?aj?cy tu mogli odpocz?? z dala od zgie?ku, pomi?dzy urokliwymi meandrami Bugu a Puszcz? Bia??...

WiÄ™cej…
 
niedziela, 14 lipca 2013 14:00

X Jubileuszowy Gminny Rajd Rowerowy "Szlakiem siedlisk bocianich"

Wymagaj?cy sport, pyszne smako?yki i fantastyczna atmosfera - to tylko niektóre okre?lenia, które przychodz? na my?l po zorganizowanym przez Gminny Dom Kultury w Bra?szczyku rajdzie rowerowym.

WiÄ™cej…
 
wtorek, 17 lipca 2012 09:00

 

Prawie 70 osób pojecha?o w sobot? 14 lipca na IX Gminny Rajd Rowerowy "Szlakiem siedlisk bocianich", zorganizowany przez Gminny Dom Kultury w Bra?szczyku.

WiÄ™cej…
 


Strona wykonana w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Sponsorzy
Patronat honorowy
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Copyright © bugnarew 2010
Wykonanie netsites.pl